અમારા સ્ટોર્સ શોધો 
લોડ થઈ રહ્યું છે

Tag Archives: ગ્રાહક સંરક્ષણ કાર્યક્રમ

TulipStores ખાતે ખરીદી માત્ર એમેઝોન ચૂકવણી સાથે સરળતાથી મળી

TulipStores now accepts Amazon Payments

TulipStores now accepts Amazon Payments

It’s our mission to offer you an easy and safe way to shop online and we’re happy to let you know that we now accept Amazon Payments at our stores TulipStuff, TulipShe, TulipHomeStuff, TulipBling, TulipArtGallery, સોદો Bloodhound ટોય્ઝ, સોદો Bloodhound બિડાણ, અને સોદો Bloodhound સંગ્રહકો.

Already have an Amazon.com account? Use your account information without having to re-enter.

When you pay with Amazon Payments, you’re protected by Amazon’s A-to-z Guarantee buyer protection program. Learn More

We hope you take advantage of this new payment option and thank you for your continued business.